Most Read

1
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of primary lung cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
2019, 31(1): 1-28. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.01.01
[Abstract](398) [FullText HTML] (339) [PDF 364KB](73)
2
Incidence and mortality of thyroid cancer in China, 20082012
Lingbin Du, Runhua Li, Minghua Ge, Youqing Wang, Huizhang Li, Wanqing Chen, Jie He
2019, 31(1): 144-151. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.01.09
[Abstract](358) [FullText HTML] (625) [PDF 754KB](132)
3
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer working group
2019, 31(1): 84-98. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.01.05
[Abstract](327) [FullText HTML] (344) [PDF 323KB](71)
4
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of renal cell carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
2019, 31(1): 29-48. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.01.02
[Abstract](317) [FullText HTML] (259) [PDF 315KB](20)
5
Cancer incidence and mortality in China, 2014
Wanqing Chen, Kexin Sun, Rongshou Zheng, Hongmei Zeng, Siwei Zhang, Changfa Xia, Zhixun Yang, He Li, Xiaonong Zou, Jie He
2018, 30(1): 1-12. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2018.01.01
[Abstract](312) [FullText HTML] (128) [PDF 1049KB](64)
6
Incidence and mortality of primary bone cancers in China, 2014
Liang Xia, Rongshou Zheng, Yanjun Xu, Xiaojun Xu, Siwei Zhang, Hongmei Zeng, Lifeng Lin, Wanqing Chen
2019, 31(1): 135-143. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.01.08
[Abstract](295) [FullText HTML] (322) [PDF 377KB](65)
7
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer working group
2019, 31(1): 117-134. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.01.07
[Abstract](269) [FullText HTML] (312) [PDF 325KB](100)
8
Clinical features and outcomes of diffuse large B-cell lymphoma based on nodal or extranodal primary sites of origin: Analysis of 1,085 WHO classified cases in a single institution in China
Yuankai Shi, Ying Han, Jianliang Yang, Peng Liu, Xiaohui He, Changgong Zhang, Shengyu Zhou, Liqiang Zhou, Yan Qin, Yongwen Song, Yueping Liu, Shulian Wang, Jing Jin, Lin Gui, Yan Sun
2019, 31(1): 152-161. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.01.10
[Abstract](262) [FullText HTML] (283) [PDF 1111KB](34)
9
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer working group
2019, 31(1): 99-116. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.01.06
[Abstract](244) [FullText HTML] (413) [PDF 826KB](184)
10
Risk-stratification model to select conversion surgery for advanced gastric cancer patients
Runcong Nie, Shuqiang Yuan, Yuanfang Li, Shi Chen, Shuman Li, Lirong Yang, Lifang Yang, Yingbo Chen, Zhiwei Zhou
2019, 31(1): 178-187. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.01.13
[Abstract](241) [FullText HTML] (295) [PDF 972KB](37)
11
STIM1 expression is associated with osteosarcoma cell survival
Jie Zang, Dongqing Zuo, Kristen L. Shogren, Carl T. Gustafson, Zifei Zhou, Michael A Thompson, Ruiwei Guo, Y. S. Prakash, Lichun Lu, Wei Guo, Avudaiappan Maran, Michael J. Yaszemski
2019, 31(1): 203-211. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.01.15
[Abstract](221) [FullText HTML] (298) [PDF 1500KB](24)
12
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
2019, 31(1): 67-83. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.01.04
[Abstract](217) [FullText HTML] (225) [PDF 279KB](15)
13
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of urothelial carcinoma of bladder 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
2019, 31(1): 49-66. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.01.03
[Abstract](214) [FullText HTML] (234) [PDF 294KB](18)
14
Prognostic implications of epidermal growth factor receptor variant III expression and nuclear translocation in Chinese human gliomas
Kaiyuan Yang, Xiaohui Ren, Liyuan Tao, Peipei Wang, Haihui Jiang, Li Shen, Yiming Zhao, Yong Cui, Mingxiao Li, Song Lin
2019, 31(1): 188-202. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.01.14
[Abstract](187) [FullText HTML] (247) [PDF 1202KB](21)
15
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
2019, 31(2): 223-258. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.02.01
[Abstract](172) [FullText HTML] (140) [PDF 3526KB](11)
16
Metastatic patterns and surgical methods for lymph nodes No. 5 and No. 6 in proximal gastric cancer
Jinou Wang, Pei Wu, Zhenning Wang, Kai Li, Baojun Huang, Pengliang Wang, Huimian Xu, Zhi Zhu
2019, 31(1): 171-177. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.01.12
[Abstract](169) [FullText HTML] (209) [PDF 582KB](34)
17
Prognostic value of 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography using Deauville criteria in diffuse large B cell lymphoma treated with autologous hematopoietic stem cell transplantation
Zhitao Ying, Lan Mi, Nina Zhou, Xuejuan Wang, Zhi Yang, Yuqin Song, Xiaopei Wang, Wen Zheng, Ningjing Lin, Meifeng Tu, Yan Xie, Lingyan Ping, Chen Zhang, Weiping Liu, Lijuan Deng, Jun Zhu
2019, 31(1): 162-170. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.01.11
[Abstract](169) [FullText HTML] (230) [PDF 943KB](13)
18
Incidence and mortality of stomach cancer in China, 2014
Lei Yang, Rongshou Zheng, Ning Wang, Yannan Yuan, Shuo Liu, Huichao Li, Siwei Zhang, Hongmei Zeng, Wanqing Chen
2018, 30(3): 291-298. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2018.03.01
[Abstract](163) [FullText HTML] (83) [PDF 379KB](23)
19
Colorectal cancer, radiotherapy and gut microbiota
Shu Zhang, Qiaoxuan Wang, Chengjing Zhou, Kai Chen, Hui Chang, Weiwei Xiao, Yuanhong Gao
2019, 31(1): 212-222. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.01.16
[Abstract](140) [FullText HTML] (333) [PDF 207KB](35)
20
Chinese consensus guidelines for diagnosis and management of gastrointestinal stromal tumor
Jian Li, Yingjiang Ye, Jian Wang, Bo Zhang, Shukui Qin, Yingqiang Shi, Yulong He, Xiaobo Liang, Xiufeng Liu, Ye Zhou, Xin Wu, Xinhua Zhang, Ming Wang, Zhidong Gao, Tianlong Lin, Hui Cao, Lin Shen, Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) Expert Committee on Gastrointestinal Stromal Tumor
2017, 29(4): 281-293. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2017.04.01
[Abstract](133) [FullText HTML] (72) [PDF 565KB](2)