Most Read

1
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
2019, 31(4): 557-577. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.04.01
[Abstract](62142) [FullText HTML] (27470) [PDF 402KB](71)
2
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
2019, 31(4): 578-585. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.04.02
[Abstract](62045) [FullText HTML] (27355) [PDF 503KB](92)
3
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of primary lung cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
2019, 31(1): 1-28. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.01.01
[Abstract](61584) [FullText HTML] (27820) [PDF 364KB](218)
4
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of renal cell carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
2019, 31(1): 29-48. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.01.02
[Abstract](53045) [FullText HTML] (26585) [PDF 315KB](75)
5
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
2019, 31(2): 223-258. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.02.01
[Abstract](52360) [FullText HTML] (26893) [PDF 3526KB](157)
6
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of pancreatic cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
2019, 31(2): 278-294. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.02.03
[Abstract](52044) [FullText HTML] (26750) [PDF 983KB](93)
7
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
2019, 31(2): 259-277. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.02.02
[Abstract](51996) [FullText HTML] (27127) [PDF 746KB](122)
8
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer working group
2019, 31(1): 117-134. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.01.07
[Abstract](51971) [FullText HTML] (26632) [PDF 325KB](188)
9
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer working group
2019, 31(1): 84-98. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.01.05
[Abstract](51935) [FullText HTML] (26462) [PDF 323KB](141)
10
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
2019, 31(1): 67-83. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.01.04
[Abstract](51917) [FullText HTML] (26735) [PDF 279KB](107)
11
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of urothelial carcinoma of bladder 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
2019, 31(1): 49-66. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.01.03
[Abstract](51899) [FullText HTML] (26613) [PDF 294KB](70)
12
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer working group
2019, 31(1): 99-116. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.01.06
[Abstract](51885) [FullText HTML] (26558) [PDF 826KB](245)
13
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
2019, 31(2): 295-305. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.02.04
[Abstract](51829) [FullText HTML] (26756) [PDF 353KB](78)
14
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
2019, 31(5): 707-737. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.05.01
[Abstract](49739) [FullText HTML] (26178) [PDF 1139KB](146)
15
Updates in version 2019 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2018
Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
2019, 31(3): 423-425. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.03.03
[Abstract](6363) [FullText HTML] (3538) [PDF 125KB](33)
16
Comments on Chinese guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2018 (English version)
Weiping Liu, Jun Zhu
2019, 31(5): 738-739. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.05.02
[Abstract](3208) [FullText HTML] (1841) [PDF 109KB](19)
17
Comments on Chinese guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2018 (English version)
Xue Bai, Lili Mao, Jun Guo
2019, 31(5): 740-741. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.05.03
[Abstract](3174) [FullText HTML] (1877) [PDF 105KB](24)
18
Cancer incidence and mortality in China, 2014
Wanqing Chen, Kexin Sun, Rongshou Zheng, Hongmei Zeng, Siwei Zhang, Changfa Xia, Zhixun Yang, He Li, Xiaonong Zou, Jie He
2018, 30(1): 1-12. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2018.01.01
[Abstract](1586) [FullText HTML] (923) [PDF 1049KB](251)
19
Radiomics-based predictive risk score: A scoring system for preoperatively predicting risk of lymph node metastasis in patients with resectable non-small cell lung cancer
Lan He, Yanqi Huang, Lixu Yan, Junhui Zheng, Changhong Liang, Zaiyi Liu
2019, 31(4): 641-652. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.04.08
[Abstract](892) [FullText HTML] (736) [PDF 6658KB](78)
20
Chinese consensus guidelines for diagnosis and management of gastrointestinal stromal tumor
Jian Li, Yingjiang Ye, Jian Wang, Bo Zhang, Shukui Qin, Yingqiang Shi, Yulong He, Xiaobo Liang, Xiufeng Liu, Ye Zhou, Xin Wu, Xinhua Zhang, Ming Wang, Zhidong Gao, Tianlong Lin, Hui Cao, Lin Shen, Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) Expert Committee on Gastrointestinal Stromal Tumor
2017, 29(4): 281-293. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2017.04.01
[Abstract](802) [FullText HTML] (495) [PDF 565KB](29)